SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo, Vykdytojo arba Užsakovo, teisės ir pareigos (bendrai, galime vadinti-šalimis), paslaugų, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, paslaugų ar prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „apmokejimas.vev.lt“ internetinėje parduotuvėje (toliau – Internetinė parduotuvė) susijusios nuostatos.
1.2. Internetinės parduotuvės „apmokejimas.vev.lt“ prekyba vykdoma ir paslaugos teikiamos  ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.3. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. Visi fiziniai ar juridiniai asmenys, LR įstatymų nustatyta tvarka ir susiję su teikiamų paslaugų veikla;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, – tik turėdami tėvų, globėjų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų nustatyta tvarka įgalioti atstovai.
1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti paslaugas ar prekes Internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) paslaugą (as), prekę(-es) ir suformavęs perkamų prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Pirkti“.

3. Privatumo politika
3.1. Pirkėjų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
3.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini paslaugų ar prekių užsakymui, sutarties įsipareigojimams, įvykdyti.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo registracijos Internetinėje parduotuvėje duomenų kodo. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną apie tai informuoti Pardavėją – naudojant Internetinėje parduotuvėje nurodytus kontaktus. Tuo atveju, jei Pirkėjas šios pareigos neįvykdo, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl to, jog tretieji asmenys Pirkėjo vardu atliko prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje.
4.2. Jei Pirkėjas, suderintu paslaugų, paslaugų arba prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes ar paslaugas, Pirkėjas privalo pilnai padengti, sumokėti sutartyje numatytus įsipareigojimus, Pardavėjui  sumokėti, atsiradusias papildomo pristatymo išlaidas, prieš pakartotiną pristatymą arba atsiradusias išlaidas dėl  pirkėjo kaip užsakovo kaltės.
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugų, prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Internetine parduotuve jeigu yra pardavėjo kaltė, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (nurodant pageidaujamą grąžinti paslaugą ar prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo paslaugos apmokėjimo ar daikto pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu paslauga nesuteikiama dėl vykdytojo, pardavėjo, kaltės. Dėl prekės gražinimo, nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu remiantis dėl informacijos teikimo vartotojams gairėmis ūkio subjektams, prekiaujantiems internetu, patvirtinimo 2013 m. spalio 4 d. Nr. T-121 Vilnius 4.4.
Pirkėjas pirkdamas paslaugas, prekes Internetinėje parduotuvėje „apmokejimas.vev.lt“, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis Internetine parduotuve arba išskirtinais atvejais – panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Internetinė parduotuvė gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės „apmokejimas.vev.lt“ veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Pirkėjui.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.4. Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdus: atsiskaitymas naudojantis elektronine bankininkyste ir apmokant iš anksto bankiniu pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti, pristatyti Pirkėjo užsakytas paslaugas, prekes jo nurodytu ar sutartu adresu.
5.6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos paslaugos, prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę paslaugą ar prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią paslaugą ar prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
5.7. Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Internetine parduotuve, pranešus apie tai Pardavėjui raštu (nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama), Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
5.8. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6. Prekių, paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
6.1. Prekių ir paslaugų kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame Pirkėjo perkamų prekių užsakyme yra nurodytos eurais. (Pardavėjas ne PVM mokėtojas).
6.2. Pirkėjas atsiskaito už Prekes, Paslaugas – naudodamasis elektronine bankininkyste, apmokėdamas iš anksto arba eigoje bankiniu pavedimu.
6.3.  Avansinis ar depozitinis, sutartyje numatytas, sutartinis, ar kitoks iš anksto  sumokėtas Pirkėjo mokestis už paslaugas, įskaičiuojamas į kursų kainą. Nedalyvaujant kursuose, pirkėjui negrąžinamas. Kursų neišnaudotos valandos negražinamos.
6.4. Atsiskaitydamas naudojantis elektronine bankininkyste ir apmokant iš anksto bankiniu pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visą užsakymo kainą per 3 dienas nuo užsakymo pateikimo arba remiantis sudarytomis sutartimis ar sutartu terminu. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes ar paslaugas pradedamas formuoti prekių siuntinys, ar paslaugų teikimas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas, arba paslaugų numatytas, sutartinis teikimas.

7. Paslaugų ar Prekių pristatymas
7.1. Paslaugas ar Prekes suteikia ar pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
7.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs paslaugų ar prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.3. Paslaugų ar Prekių pristatymo mokestis yra nurodytas prie kiekvienos prekės.
7.4. Paslaugų ar Prekių pateikimo Pirkėjui terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų paslaugų ar prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų paslaugų ar prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu paslaugos ar prekės Pirkėjui pateikiamos nelaiku ne dėl Pardavėjo kaltės arba dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo.
7.6. Paslaugų ar Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir paslaugos ar prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sutartį, sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8. Prekių kokybės garantija
8.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos paslaugos ar prekės bendrosios savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
8.3. Pardavėjas pats teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas arba nukreipdamas Pirkėją į tiekėjų garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

9. Prekių, grąžinimas ir keitimas
9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
9.2. 9.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 4.6. punkte numatyta tvarka.
9.3. Pirkėjui grąžinant prekes, grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta Pirkėjo, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Taikos pr. 38-107 LT-91218, Klaipėda. darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00 valandos. Informacija telefonu +37067868888. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.6. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.
9.6. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
Kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų “ Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.
9.7. Paslaugos suteiktos Pirkėjui ne dėl Pardavėjo, užsakovo kaltės negrąžinamos.

10. Atsakomybė
10.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusias pasekmes .
10.2. Pirkėjas atsako už savo (o šių Taisyklių 4.1. p. nurodytu atveju – ir už trečiųjų asmenų) veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
10.3. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
10.4. Internetinė parduotuvė neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
10.5 Šalys, (asmuo) sutinka su asmens duomenų naudojimu (gauti, teikti, ir tvarkyti asmens duomenis), reikalingus sutarčiai įgyvendinti.
10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. Informacijos siuntimas
11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.
11.2. Pirkėjas susisiekti su Pardavėju gali Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.